Processkartläggning och informationsredovisning hos statliga myndigheter

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

SPSM ansvarar för specialpedagogiskt stöd och för utbildning i specialskolan och är Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik.

SPSM har verksamhet utspridd over hela landet. Man är angelägen om att verksamheten ska bedrivas på samma sätt oavsett i vilken ort den bedrivs. Därför har man prioriterat beskrivningen av processerna.

När vi på VisAlfa intervjuade SPSM år 2017 var man klar med strukturen och merparten av processerna. Informationsredovisningen med hanteringsanvisningar låg i en senare etapp. Intervjusvaren kan ni läsa här:

Om utvecklingsarbetet på SPSM(Pdf)

Här är direktlänkar till några intressanta processer som dom såg ut 2017

Fatta och kommunicera beslut

Bedöma kunskaper och sätta betyg

Anordna extern kompetensutveckling

Hantera bidrag och särskilda insatser

Tillvarata utvecklingsidéer hos medarbetarna

Hantera projekt
.

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket är Sveriges expert- och centrala kontrollmyndighet på livsmedelsområdet. Man arbetar för säker mat och bra dricksvatten, att ingen konsument ska bli lurad om vad maten innehåller och för bra matvanor.

Informationsredovisning Livsmedelsverket

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

SBU är en myndighet som har i uppdrag att göra oberoende utvärderingar av metoder och insatser inom hälso- och sjukvård, tandvård samt socialtjänsten och området funktionstillstånd/-hinder.

Informationsredovisning SBU

Skriv ut denna sida
©VisAlfa AB 2024