Processbaserad informationsredovisning hos kommuner

De flesta kommuner bedriver sin verksamhet på ett likartat sätt. Processer och information skiljer sig inte åt i några väsentliga avseenden mellan kommuner.

För en kommun som ska påbörja sitt arbete med att processbasera sin informationsredovisning finns därför mycket att hämta från andra.

Här visar vi exempel från tre kommuner som bedrivit sitt utvecklingsarbete på lite olika sätt och kommit olika långt i sitt arbete.Bollnäs kommun

I Bollnäs kommun är många personer involverade i processritandet. För att få fram enhetliga processbeskrivningar så har en ritstandard tagits fram

Bollnäs rit- och skrivstandard förVisAlfa.

Som ni kan se av nedanstående så har skriften givit ett gott reultat. (Fliken "Dataskydd och informations-säkerhet" har här filtrerats bort eftersom man inte vill visa system som innehåller känsliga personuppgifter.)

Bollnäs kommun
Uddevalla kommun

Uddevalla har använt olika verktyg för att beskriva sina processer. Eftersom det inte gav något helhetsgrepp avseende verksamhetens information valde man att använda VisAlfa för detta ändamål.
Här ser vi Uddevallas processbaserade informationskartläggning som är gjord utan att processerna ritats upp grafiskt

Uddevalla kommunSkriv ut denna sida
©VisAlfa AB 2024