VisAlfa - Gemensam informationskartläggning för dataskydd enl. GDPR, arbete med informationssäkerhet och informationshanteringsplan.

Process- och kvalitets-utveckling

VisAlfa är ett verktyg för att ta fram processbeskrivningar och med hjälp av dem kartlägga verksamhetens information.

Verksamhetsutvecklare använder VisAlfa för att beskriva verksamhetens processer men också för att utveckla och förbättra dem. Informationsförvaltarna tar fram anvisningar för hur informationen som skapas i processerna ska hanteras.

Resultatet blir en verksamhets-beskrivning som via intranätet kan användas som handbok för medarbetare och chefer i det dagliga arbetet.

Beskrivningen blir också ett stöd i det ständiga förbättringsarbetet och blir på så sätt en viktig komponent i ett ledningssystem.

Läs mer om process-
och kvalitetsutveckling

Processbaserad informationsförvaltning

Informationsförvaltningens viktigaste komponent är den processbaserade informations-hanteringsplanen. Det är den som utgör förutsättningen för att leva upp till vår svenska offentlighets-princip.

Planen utgår från en gemensam klassificeringsstruktur som är ett strukturerat sätt att beskriva en hel verksamhet, t.ex. en kommun, med alla dess processer.

Informationshanteringsplanen tas fram genom att man i VisAlfa gör en processbaserad informations-kartläggning.

För varje process identifieras de handlingstyper/informationsmängder som skapas i processen och anvisningar tas fram för hur dessa ska hanteras av verksamheten.

Läs mer om processbaserad informationsförvaltning

Dataskydd (GDPR) och informationssäkerhet

Den nya dataskyddsförordningen innebär att kraven på hur verksamheten hanterar personuppgifter skärps.

Med hjälp av VisAlfa används den processbaserade informations-kartläggningen för att identifiera var personuppgifter behandlas och på vilken rättslig grund detta sker.

Kriterier för informationssäkerhet finns utarbetade av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB och Sveriges kommuner och Landsting, SKL.

I VisAlfa klassar man verksamhetens kartlagda information enligt dessa kriterier och kan sedan enkelt få en överblick över var skyddsvärd information hanteras.

Läs mer om dataskydd (GDPR) och informationssäkerhet

Skriv ut denna sida
©VisAlfa AB 2020