VisAlfa

Processarbete och processbaserad informationskartläggning med VisAlfa - Några av våra statliga användare

Sveriges Riksdag och Riksdagsförvaltningen

Riksarkivet

Riksbanken

Kemikalieinspektionen

Nationalmuseum

Livsmedelsverket

Statens försvarshistoriska museer

Skolinspektionen

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Revisorsnämnden

Arbetsmiljöverket

SBU - Statens beredning för medicinsk utvärdering

Havs- och vattenmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten

Universitetskanslersämbetet

Konsumentverket

Rekryteringsmyndigheten

Kungliga biblioteket

Socialstyrelsen

Försvarsmakten

Statens maritima museer

Sjöfartsverket

Statens historiska museer

Statens museer för världskultur

Tullverket


Svenska ESF-rådet

Boverket

Delegationen mot segregation

Myndigheten för yrkeshögskolan

Arbetsgivarverket

Polarforskningssekretariatet

Statens Medieråd

Institutet för rymdfysik

Naturhistoriska Riksmuseet

Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Våra kunder/Statliga kunder
©VisAlfa AB 2021